سرای پردیس دانشجویی دختران

مشخصات سرای پردیس دختران

مشخصات سرای پردیس دختران


                                       

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌‌ها تعداد طبقات تعداد کل  پرسنل تعداد کل دانشجویان شماره تماس
3100 متر مربع  ۶۴  ۴ ۶ نفر ۳۶۶ نفر 05832201191