سرای پردیس دانشجویی دختران

مشخصات سرای پردیس دختران

                                       

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌‌ها تعداد طبقات تعداد کل  پرسنل تعداد کل دانشجویان شماره تماس
3100 متر مربع  ۶۴  ۴ ۶ نفر ۳۶۶ نفر 05832201191