سرای دانشجویی پردیس پسران

خوابگاه پردیس پسران

خوابگاه پردیس پسران


 

متراژ سرا تعداد کل اتاق‌ها تعداد طبقات تعداد کل  پرسنل تعداد کل دانشجویان شماره تماس
3100 متر مربع  ۶۴  ۴ ۶ نفر ۳۶۶ نفر 05832201196