غذاخوری مرکزی

مشخصات سالن غذاخوری

مشخصات سالن غذاخوری


مشخصات غذاخوری مرکزی:

متراژ سالن شرکت پیمانکار  (97-96) تعداد  طبقه‌ها تعداد کل   پرسنل تعداد غذای سرو شده روزانه (به طور متوسط)
3100 متر مربع طبخ و طعم افشین 2 30 3500

 

ساعت کار غذاخوری مرکزی:

 ساعت توزیع صبحانه  ساعت توزیع ناهار  ساعت توزیع شام  
7/15-9/45 11-13/45 17/45-19/45