شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی

در سال تحصیلی 1401-1402 با توجه به عدم ارائه درخواست  از سوی متقاضیان ، هیچ گونه خوابگاه غیر دولتی در استان خراسان شمالی مجوز یا پروانه بهره برداری دریافت نکرد.

آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره سراهای دانشجویی (خوابگاه ها) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.