واحد رفاه دانشجویی

واحد رفاه

واحد رفاه


با توجه به اهمیت موضوع تحصیل و رفع دغدغه‌های مالی و معیشتی دانشجویان، واحد رفاه دانشجویی به عنوان یکی از واحدهای تابعه ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی در جهت شناسایی و رفع نیازهای مالی دانشجویان مستعد کم‌برخوردار اقدام می‌کند. از جمله وظایف این واحد ایجاد امکان دسترسی این قبیل دانشجویان به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تشکیل پرونده وام، ثبت‌نام متقاضیان، ارسال فهرست اسامی متقاضیان به صندوق و نهایتاً صدور دفترچه اقساط و تسویه حساب در همین چارچوب انجام می‌شود. از دیگر وظایف این واحد انجام امور مربوط به بیمه دانشجویان و کار دانشجویی است.