نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور تغذیه

امور تغذیه


اهداف :

تأمین سلامت و ایمنی غـذای دانشجویـــان که یک از ارکان اساسی توسعه در دنیای امروز می باشند از اهداف اساسی اداره امور تغذیه می باشد

شرح وظایف :

  نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت خدماتی مطابق قرارداد
  راهنمایی دانشجویان در حفظ و رعایت بهداشت خوابگاه و نظارت های لازم از جمله نصب پوسترها و پیام های آموزشی
  کنترل و نظارت بر تحویل اقلام مورد نیاز نظافت خوابگاه مطابق با لیست ارسالی از سوی اداره
  در معرض استفاده قراردادن جعبه های کمک های اولیه در خوابگاه
  پیگیری جهت رفع اقلام دارویی جعبه کمک های اولیه از طریق دایره بهداشت و خدمات اداره
  پیگیری جهت سمپاشی خوابگاه در فصول مربوطه و در موارد خاص از طریق مسئول بهداشت اداره
  رسیدگی و برنامه ریزی جهت حضور مشاور و پزشک در خوابگاه
  رسیدگی و برنامه ریزی جهت حفظ و توسعه فضای سبز خوابگاه
  تهیه فرم ثبت نام و فروش غذای روزهای تعطیل
  نظارت بر کیفیت و زمان تحویل غذا توسط پیمانکار و ارایه گزارش به اداره
  جمع آوری نظرات و پیشنهادات دانشجویان در خصوص کیفیت، تنوع و زمان توزیع غذاها براساس برنامه هفتگی دانشگاه
  جمع آوری نظرات و پیشنهادات دانشجویان در خصوص کیفیت، تنوع و زمان توزیع غذاها براساس برنامه هفتگی دانشگاه
  شرکت فعال در جلساتی که از سوی اداره امور خوابگاه ها برگزار می گردد