نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور خوابگاه ها

امور خوابگاه ها


اداره امور خوابگاه ها یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامه ریزی برای اسکان دانشجویان واجدالشرایط و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهده دارد،ضمناً این اداره به عنوان پل ارتباطی بین خوابگاه ها و سایر قسمتهای دانشگاه امور مرتبط به خوابگاه ها را پیگیری مینماید.

 • کارشناس امور خوابگاه های برادران
 • کارشناس امور خوابگاه های خواهران

شرح وظایف :

 • ثبت نام متقاضیان خوابگاه و اسکان آنان
 • صدور کارت اسکان در خوابگاهها
 • نظارت بر اجرای مقررات خاص جهت دانشجویان ساکن در خوابگاه
 • ارائه امکانات رفاهی در خوابگاهها در حد مقدورات موجود
 • تهیه ساختمانهای دولتی و استیجاری جهت خوابگاه دانشجویان
 • خرید ، ساخت خوابگاه های جدید طبق ضوابط و با رعایت (استانداردها)
 • تشکیل شورای دانشجوئی خوابگاه ها
 • اسکان دانشجویان در خوابگاههای مجردی و متاهلی
 • فراهم نمودن وسایل رفاهی – آسایشی و امنیتی دانشجویان با توجه به رعایت مقررات  ودر حد امکانات با مشارکت و بهره گیری از توانائیهای دانشجویان
 • انجام کلیه امورات مربوطه به خوابگاهها اعم از انجام تعمیرات خوابگاهها و اجرای مسائل بهداشتی در سطح خوابگاهها
 • صدور فرمهای تسویه حساب جهت دانشجویان در پایان هر ترم
 • بررسی وضعیت ارائه خدمات رفاهی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها
 • انتقال مشکلات دانشجویان خوابگاهی به مسئولین ذیربط
 • بازدید و نظارت بر حسن انجام امور محوله خوابگاهها در ساعات غیر اداری