نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلف مرکزی

سلف مرکزی


 

 

دانشجویان با توجه به اینکه مهلت رزرو غذای سلف مرکزی و رستوران زیتون (آزاد) ساعت ۲۴ سه شنبه شب هر هفته به پایان می رسد،نسبت به رزرو غذا حتماً اقدام نمایید.آدرس سامانه تغذیه http://nut.ub.ac.ir

 

دانشجویان عزیز:با توجه به اینکه مهلت رزرو غذای سلف مرکزی و رستوران زیتون (آزاد) ساعت ۲۴ سه شنبه شب هر هفته به پایان می رسد،نسبت به رزرو غذا حتماً اقدام نمایید.آدرس سامانه تغذیه http://nut.ub.ac.ir