نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیریت امور دانشجویی

معرفی مدیریت امور دانشجویی


امور دانشجویی متولی امور رفاهی و معیشتی دانشجویان می باشد. خدمات رفاهی بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد. مدیریت امور دانشجویی دانشگاه و اداره تابعه آن یعنی ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی، مسئولیت برنامه‌ریزی و رسیدگی به بخشی از امور غیرآموزشی دانشجویان را بر عهده دارد و در جلب حمایت سایر نهادها و ارگان‌های داخل و یا خارج دانشگاه جهت تأمین نیازهای رفاهی،اجتماعی و مالی دانشجویان، تلاش‌های پیگیر به عمل می‌آورد.

تدوین آیین نامه ها و نظارت برحسن اجرای آنها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه شامل تغذیه، خوابگاه و وام ، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، تدوین و عقد قرارداد با شرکت های مرتبط، نظارت بر کار کارشناسان واحد های تابعه و همچنین نیروهای شرکت های طرف قرارداد، از جمله وظایف این مدیریت می باشد.