نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل امور دانشجویی

پرسنل امور دانشجویی


 

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
دکتر محمد علی نژاد مفرد  مدیر امور دانشجویی  09156167838

 05832201000

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی  1188

 05832201188

حسن صمدی کاظمی کارشناس خوابگاه برادران 1189

 05832201189

عطیه منادی کارشناس خوابگاه خواهران 1190

 05832201190

مجید شمشیرگران کارشناس رفاه دانشجویی  1185

 05832201185

مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه 150

 05832201000