نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان امور دانشجویی 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی  تصویر         شماره تماس 
محمد علی‌نژاد مفرد مدیر امور دانشجویی 

05832201184

05832284626

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 05832201188
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس سرای دانشجویی پسران 05832201189
مجید شمشیرگران  کارشناس رفاه دانشجویی  05832201185
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه 05832201186
زهرا یزدان پناه  کارشناس سرای دانشجویی دختران 05832201190