نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان امور دانشجویی 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی  تصویر         شماره تماس 
محمد علی‌نژاد مفرد مدیر امور دانشجویی 

05832201184

05832284626

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 05832201188
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس سرای دانشجویی پسران 05832201189
مجید شمشیرگران  کارشناس رفاه دانشجویی  05832201185
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه 05832201186
زکیه بیدکی کارشناس سرای دانشجویی دختران 05832201190
 راضیه غفاری کارشناس سرای دانشجویی دختران 05832201190