فرآیند اسکان دانشجو در سراها (دولتی، غیردولتی)

فرآیند اسکان دانشجو در سراها

فرآیند اسکان دانشجو در سراها


دانشگاه بجنورد هم اکنون سه سرای دولتی (یک سرای پسرانه و دو سرای دخترانه) دارد. با توجه به تعداد دانشجویان دانشگاه و در صورت وجود ظرفیت، به دانشجویان پسر حداکثر 2 نیمسال تحصیلی (معادل یک سال تحصیلی) و به دانشجویان دختر حداکثر 4 نیمسال تحصیلی (معادل دو سال تحصیلی) سرای دانشجویی تعلق می‌گیرد. تخصیص سرای دولتی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز حداکثر 3 نیم‌سال است. اولویت اسکان در سراهای دانشجویی دولتی با توجه به آئین‌نامه سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد مشخص می‌شود.
در صورتی که دانشجویی در اولویت اسکان در سراهای دانشجویی دولتی قرار نگیرد به سراهای دانشجویی غیر دولتی تحت نظارت شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی استان خراسان شمالی معرفی می گردد. سراهای دانشجویی غیردولتی با مشارکت بخش خصوصی تاسیس و اداره می‌شود.