امور دانشجویی

مدیریت دانشجویی یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه به شمار می‌رود. از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه‌ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است و انجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، از این رو مدیریت دانشجویی با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تامین رفاه دانشجویان از جمله سرای دانشجویی، غذاخوری‌، وام، بیمه و کار دانشجویی کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می‌دهد.