تماس با امور دانشجویی

تماس با امور دانشجویی

تماس با امور دانشجویی


تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  daneshjo@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - ساختمان شماره 1 

 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی   شماره تماس      
حمید درودی مدیر امور دانشجویی 

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۴

09159167523

امین روشناس کارشناس اموردانشجویی 05832201187
حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۸
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس مسئول سرای پسران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۹
مجید شمشیرگران  کارشناس رفاه دانشجویی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۵
مجتبی قدرتی کارشناس مسئول تغذیه ۰۵۸۳۲۲۰1186
سعید بابایی کارشناس تغذیه ۰۵۸۳۲۲۰1186
زکیه بیدکی کارشناس سرای دختران ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹5
راضیه غفاری کارشناس سرای دختران ۰۵۸۳۲۲۰1201
خوابگاه دخترانه پردیس سرپرستی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰
خوابگاه دخترانه دکتر امید(مصلی نژاد) سرپرستی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹1
خوابگاه دخترانه ریحانه  سرپرستی ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹4
خوابگاه پسرانه پردیس  سرپرستی  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹6