اداره خدمات رفاهی و دانشجویی

اداره سرای دانشجویی

اداره سرای دانشجویی


نظارت بر فعالیت سراهای دانشجویی و ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان در قالب وام‌های صندوق رفاه دانشجویان از قبیل وام تحصیلی، مسکن و ضروری، همچنین پیگیری امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان، کار دانشجویی، صدور دفترچه اقساط بدهکاران و تسویه حساب بر عهدۀ ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی است.
 
شرح وظایف:
  • انجام وظایف محوله از جانب مدیریت امور دانشجویی
  • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل امور اسکان دانشجویان در سراهای دانشجویی دولتی و غیردولتی
  • انجام امور مربوط به پوشش بیمه حوادث دانشجویان
  • بررسی و تأیید درخواست‌های وام دانشجویان از جمله وام تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن و سایر وام‌ها
  • مکاتبه با دیگر واحدهای اداری دانشگاه در خصوص امور دانشجویان
  • مکاتبه و هماهنگی‌های لازم با ریاست، مدیران و کارشناسان صندوق رفاه دانشجویان
  • مسئول تسویه حساب با دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان