واحد تغذیه

واحد تغذیه

واحد تغذیه


واحد تغذیه دانشجویی در رفع نیازهای تغذیه‌ای دانشجویان در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام فعالیت می‌کند. نظارت مستمر بر کار شرکت‌های طرف قرارداد و نیروی‌های شاغل در دوغذاخوری مرکزی و غذاخوری مکمل (رستوران زیتون)، صدور کارت یکپارچه دانشجویی و تغذیه، مکاتبات اداری، تنظیم قراردادهای تغذیه، تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذای دانشجویان، تهیه و تنظیم برنامه غذایی ماهانه دانشجویان‌‌، تهیه کارکرد ماهیانه غذاخوری‌ها، تدوین برنامه‌های مربوط به هماهنگ‌سازی امور تغذیه، انجام امور مربوط به سیستم اتوماسیون تغذیه و ارتقاء این سیستم نیز از فعالیت‌های این واحد است. محل استقرار کارشناس واحد تغذیه دانشجویی درغذاخوری مرکزی است.