واحد سراهای دانشجویی

اداره سرای دانشجویی

اداره سرای دانشجویی


واحد سراهای دانشجویی دانشگاه (دولتی) با هدف فراهم‌سازی مکانی امن و آسوده برای اقامت دانشجویان غیربومی، سعی در ایجاد بستری مناسب در راستای کمک به رشد و تعالی همه جانبه دانشجویان در طول ایام تحصیل دارد. این واحد زیر مجموعه اداره خدمات رفاهی و دانشجویی است.
مجموعه سراهای دانشجویی دانشگاه (دولتی) با سه سرای دخترانه ( پردیس ، مصلی نژاد و ریحانه ) و یک سرای پسرانه بعد از بررسی درخواست‌های سرا از بین دانشجویان متقاضی، با توجه به ظرفیت‌های موجود اقدام به اسکان واجدین شرایط می‌نماید. ضمنا یک سرای پسرانه دیگرنیز در حال ساخت است .
آئین‌نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.
 
 
 
شرح وظایف افراد:
رئیس اداره سراهای دانشجویی:
-           اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اداره امور داخلی سراها.
-          نظارت برمراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.
-          نظارت بر تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها.
-          نظارت بر آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آنها می‌باشند.
-          نظارت بر ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان‌های ذیربط.
-          نظارت بر سهمیه بندی اطاق‌های سراها متناسب با تعداد دانشجویان دانشکده‌ها.
-          نظارت بر دریافت صحیح ودیعه و اجاره بها سراهای دانشجویی و واریز وجوه به حساب مربوطه و ارائه گزارش مالی به حسابدار امور دانشجویی.
-          نظارت بر حسن انجام امور انضباطی در خ سراهای دانشجویی و رعایت مقررات عمومی سکونت در خ سراها توسط دانشجویان.
-          ارائه گزارش‌های لازم در زمینه فعالیت های واحد به مقام مافوق.
کارشناس مسئول و ناظر سراها:
-          رسیدگی به پیش بینی و پیشنهاد تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها به مدیریت مربوطه.
-          بررسی روند آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آنها می‌باشند.
-          اجرای آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اداره امور داخلی سراها.
-          تامین سوخت و خدمات مورد نیاز سراها با همکاری سایر واحد ها در حدود امکانات.
-          بررسی مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.
-          بررسی ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان های ذیربط.
-          تنظیم برنامه کار متصدیان سراها و نظارت بر اجرای دقیق ضوابط تعیین شده توسط آنان.
-          تهیه و تدوین راه کار جلب همکاری دانشجویان بمنظور استفاده هر چه بهتر از امکانات سراها.
 
-          سهمیه بندی اطاق های سراها متناسب با تعداد دانشجویان دانشکده ها.
-          ارائه گزارش های لازم به مدیریت مربوطه و انجام سایر امور مربوطه
-          تهیه و ارسال فهرست اسامی دانشجویان ساکن در سراها به صندوق رفاه دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی.
کارشناس امور خوابگاه ها
-          تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان.
-          تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان.
-          ثبت دانشجویان ساکن در سراها در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان.
-          ثبت کاردانشجویی کلیه دانشجویان حوزه معاونت دانشجویی در هر ترم تحصیلی.
-          ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی.
-          ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه تابستان و اخذ هزینه.
-          اسکان دانشجویان متاهل در سراهای متاهلین و کلیه امور مربوط به آن.
-          بازدید از سراهای خواهران در صورت اخذ دستور از مافوق.
-          شرکت در کلاسهای آموزشی صندوق رفاه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی.
-          بایگانی و پیگیری پرونده های دانشجویان سراهای خود گردان و تایپ و بایگانی اطلاعیه ها و نامه ها
مسئول خوابگاه
-          پیش بینی و درخواست تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها به مدیریت مربوط.
-          آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آن می‌باشند.
-          تامین سوخت و خدمات مورد نیاز سراها با همکاری سایر واحدها در حدود امکانات.
-         مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.
-          ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان‌های ذیربط.
-          جلب همکاری دانشجویان به منظور استفاده هر چه بهتر از امکانات سراها.
-          ارائه گزارش به موقع خرابی‌ها و نواقص به مسئول مربوطه و پیگیری در جهت رفع آنها.
-          ارائه گزارش های لازم به مسئول مربوطه.