فرآیند تسویه حساب دانش‌آموختگان با امور دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی


در هنگام تسویه حساب دانشجویان با دانشگاه، 3 قسمت از تسویه حساب در سامانه آموزش (سیستم گلستان) مربوط به واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی است که به ترتیب به آنها اشاره و روش تسویه حساب نیز بیان می‌شود.
 
1. واحد تغذیه
در صورتی که اعتبار منفی در کارت تغذیه دانشجو نباشد تا پایان وقت اداری روزی که تسویه حساب فعال شده است تسویه انجام و در غیر این صورت باید دانشجو به سامانه تغذیه مراجعه کرده /http://nut.ub.ac.ir و پس از پرداخت بدهی خود منتظر تسویه حساب باشد.
در صورت نیاز به مراجعه حضوری، کارشناس واحد تغذیه در ساختمان غذاخوری مرکزی دانشگاه مستقر هستند و شماره تلفن ایشان 05832201186 است.
 
2. واحد سراهای دانشجویی (خوابگاه‌ها)
در صورتی که دانشجو در دوران تحصیل در سراهای دانشجویی ملکی داخل پردیس دانشگاه (شامل سراهای دانشجویی پسرانه و دخترانۀ پردیس و دخترانۀ دکتر امید) سکونت داشته باشد، باید با مراجعه به کارشناسان سراهای دانشجویی از بدهی معوق و یا بدهی برای خساراتی که در این خصوص برای ایشان منظور شده است، آگاه شود. در صورت داشتن بدهی دانشجو باید به دفتر سرپرستی سرای دانشجویی مراجعه و هزینۀ مربوط را پرداخت نماید.
در صورتی هم که دانشجو در طول مدت تحصیل از سراهای دانشجویی ملکی داخل پردیس دانشگاه استفاده نکرده باشد، نیازی به مراجعه حضوری نیست و تسویه حساب ایشان تا پایان وقت اداری روز فعال شدن فرآیند تسویه حساب در سامانه آموزش درج خواهد شد.
کارشناسان سراهای دانشجویی در ساختمان شماره یک دانشکده علوم انسانی مستقر هستند و شماره تلفن ایشان  05832201190 و  05832201189 است.
 
3. واحد رفاه دانشجویی
در صورتی که دانشجو در دوران تحصیل از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده باشد باید در خصوص تعیین تکلیف بدهی خود حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ دانش‌آموختگی (تاریخ دانش‌آموختگی از طرف آموزش دانشگاه اعلام می‌شود) اقدام کند. ابتدا دانشجو باید به صفحۀ خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir وارد شده و مشخصات و آدرس خود را وارد نماید و سپس با مراجعه حضوری به کارشناس رفاه دانشجویی در خصوص چگونگی واریز بدهی تصمیم بگیرد. در صورتی که دانشجو خواستار بازپرداخت بدهی باشد امکان واریز کل بدهی برای ایشان در پورتال فراهم می‌شود و در صورت درخواست تقسیط بدهی امکان واریز 10 درصد کل بدهی فراهم خواهد شد. پس از واریز فیش 10 درصد بدهی، دفترچه قسط مجازی (اینترنتی) به صورت اتوماتیک در پورتال فعال می‌شود. شروع اقساط برای دانشجویان 9 ماه پس از دانش‌آموختگی می‌باشد. دانشجویان پسری که خدمت مقدس سربازی دارند 24 ماه نیز به فرصت شروع اقساط آنها اضافه خواهد شد.
در صورتی هم که دانشجو در طول مدت تحصیل از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نکرده باشد، نیازی به مراجعه حضوری نیست و تسویه حساب ایشان تا پایان وقت اداری روز فعال شدن فرآیند تسویه حساب در سامانه آموزش درج خواهد شد.
کارشناس رفاه دانشجویی در ساختمان شماره یک دانشکده علوم انسانی مستقر می‌باشد و شماره تلفن ایشان  05832201185 است.