کارکنان امور دانشجویی

کارکنان امور دانشجویی

کارکنان امور دانشجویی
 

نام و نام‌خانوادگی پست سازمانی  تصویر         شماره تماس 
ابوالفضل نیازی مطلق  مدیر امور دانشجویی 

05832201184

05832284626

 

حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 05832201188
امین روشناس کارشناس امور دانشجویی  05832201187
حسن صمدی‌کاظمی  کارشناس مسئول سرای دانشجویی پسران 05832201189
مجید شمشیرگران  کارشناس  دانشجویی  05832201185
مجتبی قدرتی کارشناس مسئول تغذیه 05832201186
سعید بابایی کارشناس تغذیه 05832201186
زکیه بیدکی کارشناس سرای دانشجویی دختران 05832201195
 راضیه غفاری کارشناس سرای دانشجویی دختران 05832201201